For å sikre en god medvirknings- og involverende prosess inviterer vi lokalt næringsliv, innbyggere og organisasjoner og offentlige instanser til å ta del i planarbeidet med den strategiske næringsplanen.         
En strategisk næringsplan skal bidra til å nå overordnede mål om bærekraftig lokal verdiskapning, innovasjon og næringsutvikling. Det skal settes effektive, rasjonelle og bærekraftige mål og planlegges tiltak. I tillegg skal planeieren allokere nødvendige lokale ressurser og velge videre organisering av næringsarbeidet. Dette planlegges gjennomført på en slik måte at planeieren Longyearbyen lokalstyre skal kunne måle årlige effekter og resultater av arbeidet med å nå målene. 

Planprogrammet beskriver formål med planarbeidet, hvilke tema Longyearbyen lokalstyre vil legge vekt på i gjennomføringen av planprosessen og hvordan ulike målgrupper, interessenter og premissgivere kan medvirke, involvere seg og gi innspill til prosessen. 

Longyearbyen lokalstyre gjennomfører utviklingen av den strategiske næringsplanen som en del av et større prosjekt med navn «næringsvennlig Longyearbyen lokalstyre». Planprosessen på strategisk næringsplan er organisert som et av to delprosjekter. Denne høringsrunden knyttes til planprosessen på utviklingen av den strategiske næringsplanen. Det andre delprosjektet «interne forbedringsområder i Longyearbyen lokalstyre er ikke en del av høringsdokumentene i denne høringen. Vedlagte prosjektplan beskriver prosjektgjennomføringen av begge delprosjektene. 


 

Forslag til planprogram for strategisk næringsplan finner du her

 

Skriftlige innspill til planprogrammet og prosjektplanen (den delen som omfatter utvikling av strategisk næringsplan) sendes til postmottak@lokalstyre.no eller Longyearbyen lokalstyre, Pb 350, 9170 Longyearbyen. Eventuelle spørsmål kan sendes til lennarth.kvernmo@lokalstyre.no 

Frist for merknader og innspill til varslet planarbeid og forslag til planprogram settes til 27.10.2023. Etter høringsrunden, og eventuelle justeringer av planprogrammet, vil miljø- og næringsutvalget fastsette planprogrammet før oppstart av planarbeidet og planprosessen. 

 

Andre relevante dokumenter:

Saksprotokoll - Prosjektplan - næringsvennlig Longyearbyen lokalstyre - planprogram strategisk næringsplan PDF document ODT document  

Prosjektplan for Næringsvennlig Longyearbyen lokalstyre finner du her

Fagrapport for gjennomført forstudie - Næringsvennlig lokalstyre Longyearbyen