Lokalstyret i Longyearbyen lokalstyre vedtok følgende den 13.11.2017: «Strategisk næringsplan for Svalbard datert 3. januar 2017 tas til orientering. Longyearbyen lokalstyre støtter i det vesentlige Svalbard næringsforening i arbeide med realisering av planen». 

Strategisk næringsplan for Svalbard – 2014 ble utarbeidet av Svalbard Næringsforening i samarbeid med Longyearbyen lokalstyre. Denne gangen deltok lokalstyreleder og nestleder i lokalstyret i styringsgruppa mens næringsrådgiveren hadde observatørstatus.

Virksomhetsområder – framtidig satsing:

I planen er følgende virksomhetsområder omtalt med strategier og målsettinger:

Gruvedrift og industri

Transport, logistikk og infrastruktur

Handel og forretningsmessig tjenesteyting

Reiselivsnæringen og kulturnæringer

Offentlig sektor, samt faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting

Nye næringer.