Veg, trafikk og bymiljø

Veinettet i og rundt Longyearbyen er omlag 50 kilometer, og strekker seg fra Gruve 7 i øst til Bjørndalen i vest. Driften av veinettet omfatter høvling og grusing i sommerhalvåret og brøyting og strøing i vinterhalvåret. For å sikre veinettet, bebyggelsen og andre anlegg mot flom ryddes elveløpene årlig med bulldosere. Elvene flyter over permafrost, og siden grunnen har svært lite humus og andre bindemidler må vannets forløp hele tiden holdes i sjakk.

Veigebyr

Hver bil skal betale et årlig veigebyr. Satsen finner du i dokumentet "Gebyrer (det aktuelle år)" på siden for Fakturasatser.
For personbiler, lastebiler og busser som befinner seg innenfor planområdet, vil det kreves et årlig tilskudd til veivedlikehold. Veigebyret faktureres 1.mars med betalingsfrist 15. mars. Den som står registrert som eier 1. januar får tilsendt fakturaen. Hvis kjøretøyet er solgt innen forfallsdato, må tidligere eier selv avtale betaling med ny eier.

Refusjon av veigebyr
Ved salg av bilen får tidligere eier ikke refusjon så lenge bilen er i Longeyarbyen. For biler som ikke er i Longyearbyen i tiden 1. juli - 31. desember, eller leveres for vraking på avfallsanlegget før 1. juli, refunderes halvparten av betalt veigebyr. Send da dokumentasjon på at bilen er sendt ned til fastlandet (kopi av fraktbrev) til postmottak@lokalstyre.no med anmodning om refusjon av halve gebyret. Oppgi bileiers navn, bilens reg.nr og konto for refusjon av gebyr.

Det gis ikke refusjon hvis bilen kun avskiltes og ikke leveres for vraking.

Gravemelding

Gravemelding finnes her.

Kontakt:

BRØYTEVAKT: 977 85 921

Vrakmottak:

Personbiler, pick-up og varevogner kan leveres ved vraking til avfallsmottaket. Satsene finner du i dokumentet "Gebyrer (det aktuelle år)" på siden for Fakturasatser.
Lastebiler, anleggsmaksiner, busser og lastekasser for biler mottas ikke.

 

Tips en venn Skriv ut