Longyearbyen lokalstyres ansvarsområde er avgrenset til Longyearbyen planområde. Innenfor det geografiske ansvarsområde kan Longyearbyen lokalstyre drive virksomhet av allmenn interesse som ikke ivaretas av staten, og Longyearbyen lokalstyre har ansvaret for all infrastruktur som ikke er tillagt staten eller andre.

Longyearbyen lokalstyres virksomhet reguleres av Svalbardlovens kapittel 5. Her fremgår det at Longyearbyen skal ha et folkevalgt styre (lokalstyret), som er det øverste organet i Longyearbyen lokalstyre. Lokalstyret består av 15 medlemmer og velges av og blant de stemmeberettigede innbyggere med bostedsadresse i Longyearbyen. Nærmere regler for valget framgår av Forskrift om lokalstyrevalg i Longyearbyen.

Lokalstyret velger selv et administrasjonsutvalg på minst 5 medlemmer. Medlemmene og varamedlemmene velges av og blant medlemmene i lokalstyret for hele valgperioden. Videre kan lokalstyret selv opprette de faste utvalg det finner hensiktsmessig.


Politisk organisering pr. 01.11.2023:

Lokalstyret

Lokalstyret er det øverste organet i Longyearbyen lokalstyre og treffer vedtak på vegne av Longyearbyen lokalstyre så langt annet ikke følger av lov eller delegasjonsvedtak.
Lokalstyret behandler alle saker av prinsipiell og overordnet karakter, mens enkeltsaker og mindre prinsipielle saker er delegert til faste utvalg eller administrasjonen. 

Lokalstyret har 15 medlemmer. I valgperioden 2023-2027 er sammensetningen slik:

  • 7 fra Venstre
  • 2 fra Høyre
  • 3 fra Arbeiderpartiet
  • 3 fra Sosialistisk Venstreparti

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer.

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget (AU) har 7 medlemmer med varamedlemmer som er valgt av lokalstyret med samme valgperiode som lokalstyret.
 
Administrasjonsutvalget behandler forslag til økonomiplan og årsbudsjett. Videre avgjør administrasjonsutvalget selv, eller innstiller til lokalstyret, saker av tverrsektoriell karakter, økonomi- og finansforvaltningssaker, høringsuttalelser, samt saker som ikke naturlig hører inn under andre utvalg og andre saker som lokalstyrelederen velger å legge fram for utvalget. Videre er AU delegert myndighet til å fungere som havnestyre.

AU kan når det er nødvendig også treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av lokalstyret der det ikke er tid til å innkalle lokalstyret. 
 
AUs oppgaver og omfanget av delegasjonen går fram av punkt 3.2 i delegasjonsreglementet
 

Partssammensatt utvalg (PU)

PU består av administrasjonsutvalgets medlemmer med tillegg av to representanter som velges av og blant de ansatte.

Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom Longyearbyen lokalstyre som arbeidsgiver og de ansatte. Dette er saker som gjelder overordnet personal- og organisasjonspolitikk, arbeidsgiverpolitikk, personalpolitiske retningslinjer og andre saker som etter lov og avtaleverk skal behandles i partssammensatt utvalg.  
 
PUs oppgaver går fram av punkt 3.7 i delegasjonsreglementet..

Teknisk-, næring og miljøutvalget

Teknisk- nærings- og miljøutvalget (TMNU) har 7 medlemmer med varamedlemmer som er valgt av lokalstyret med samme valgperiode som lokalstyret.
 
Dette er et nytt utvalg, sammenslått av de tidligere teknisk utvalg (TU) og miljø- og næringsutvalget (MNU). 
 
Teknisk-, næring- og miljøutvalget behandler saker på delegasjon fra lokalstyret innenfor sine fagområder. TMNU avgjør selv, eller innstiller til lokalstyret i saker som gjelder strøm og fjernvarme, brann og redning, tekniske tjenester, plan og utvikling, eiendomsforvaltning, skjenkebevillinger, regjeringens næring- og innovasjonsstrategi, tilskudd til næringsformål, transportløyver mv. 
 
TMNUs oppgaver og omfanget av delegasjonen går fram av punkt 3.4 og 3.5 i delegasjonsreglementet

Lokalsamfunn-, oppvekst- og kulturutvalget

Oppvekst- og kulturutvalget (LOKU) har 7 medlemmer med varamedlemmer som er valgt av lokalstyret med samme valgperiode som lokalstyret.
 
Lokalsamfunn-, oppvekst- og kulturutvalget behandler saker på delegasjon fra lokalstyret innenfor sine fagområder. LOKU avgjør selv, eller innstiller til lokalstyret i saker som gjelder skole (grunnskole, videregående opplæring, SFO), barnehage, idrett og kultur (bibliotek, galleri, kulturskole, kulturhus, idrettshall og uteanlegg), barn og unge (PPT, barne- og familietjeneste, ungdomsvirksomheten). Videre skal utvalget ivareta Longyearbyen lokalstyres interesser innenfor Kåre Tveter-samlingen, Svalbardsamlingen, Svalbardhallen og Svalbard museum. Det er også LOKU som vedtar tildeling av «Korkpenger» (tilskudd til lag og foreninger m.fl.) og som står for utdelingen av Tyfusstatuetten og Ungdommens kulturstipend.
 
LOKUs oppgaver og omfanget av delegasjonen går fram av punkt 3.3 i delegasjonsreglementet.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget, som har 5 medlemmer, er lokalstyrets eget kontrollorgan. Oversikt over medlemmer og varamedlemmer.

Kontrollutvalget er pålagt en del faste oppgaver i kommunelovens kapittel 23.

Kontrollutvalget skal:

  • Påse at lokalstyrets regnskap blir ført på en betryggende måte
  • Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
  • Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av lokalstyrets interesser i selskaper
  • Påse at lokalstyrets årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
  • Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver lokalstyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved lokalstyrets forvaltning, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.