Pedagogisk psykologisk tjeneste - PPT

Hva gjør PP-tjenesten?

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. Eksempler på særskilte behov kan være språk- og talevansker, konsentrasjonsvansker, sosiale- og emosjonelle vansker, atferdsvansker, syn- og hørselsvansker, generelle lærevansker, fagvansker eller lese- og skrivevansker. Det er barnets behov, utvikling og utbytte av det allmennpedagogiske tilbudet/ordinære opplæringen som er utgangspunktet for om barnet har behov for særskilt tilrettelegging. Diagnose er ikke utløsende for å få spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven §5-1 og barnehageloven §19 e

PP-tjenesten har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Dette kan f.eks være at PP-tjenesten kan støtte skolen i å utføre oppgaver som omhandler skolemiljø eller læringsmiljø, støtte barnehagen i å etablere en god praksis som støtter barns språkutvikling.

PP-tjenesten oppgaver/mandat er regulert i opplæringsloven §5-6 og barnehageloven §19-c

Barnekonvensjonen legger føringer for PP-tjenestens arbeid, særlig artikkel 3 og 12 om å handle til barnets beste og å sikre barns medvirkning i saker som omhandler dem selv.  Linker:

opplæringsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61  

barnehageloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64 

FNs barnekonvensjon https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/fns-barnekonvensjon/id2519764/

 

Hvem kan kontakte pp-tjenesten?

Elever over 15 år, foreldre, barnehager, skoler og andre tverrfaglige tjenester (f.eks helsesøster) kan ta kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning. Det er ikke krav til at barnet må gå i barnehage for å kunne motta spesialpedagogisk hjelp.

Hvordan komme i kontakt med PP-tjenesten:

Foreldre og ungdom over 15 år kan selv kontakte PP-tjenesten. PP-tjenesten anbefaler at en henvisning sendes i samarbeid med helsestasjon, barnehagen eller skolen. Det anbefales at barn/elever som det er knyttet bekymring omkring blir drøftet på møte med PP-tjenesten før en evt. henvisning. Ta kontakt med barnehagen, skolen eller PP-tjenesten direkte hvis du er tvil om hvordan du går frem. Barnehage og skole kan ikke sende henvisning til PP-tjenesten uten ungdommens/foresattes samtykke.

Informasjon om særlig tilrettelegging:

Til deg som har barn i alderen 0-6 år: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialpedagogisk-hjelp/spesialpedagogisk-hjelp---til-deg-som-er-forelder/

Til deg som har barn i alderen 6-16 år:https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/spesialundervisning---til-deg-som-er-forelder/

 

Kontaktinformasjon:

PP-rådgiver Tina Serine Olsen, Tlf: 94010753/ Servicetorget: 79 02 21 50

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut