For at innbyggerne i Longyearbyen skal ha mulighet til å stille spørsmål direkte til politikerne eventuelt administrasjonen, har lokalstyret en ordning med offentlig spørretid i forbindelse med lokalstyremøtene. Den som er innført i befolkningsregisteret som bosatt i Longyearbyen kan benytte seg av denne muligheten. Spørsmålene må være av allmenn interesse for Longyearbyens innbyggere. Se de vedtatte retningslinjene under.

Spørsmål kan sendes på e-post til Postmottak.
 

Retningslinjer for offentlig spørretid ved lokalstyrets møter
Vedtatt av lokalstyret 04.03.2002, lokalstyresak PS 029/02.
 

 1. Umiddelbart før lokalstyrets møter settes, gjennomføres det inntil 30 minutters offentlig spørretid i møtesalen. Dette gjelder imidlertid ikke i forbindelse med lokalstyrets økonomiplan- og budsjettmøter.
   
 2. Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes ikke spørretiden fullt ut, settes møtet og forhandlingene begynner etter foreliggende saksliste.
   
 3. Straks forhandlingene er påbegynt, bortfaller spørretiden.
   
 4. Alle personer som er innført i befolkningsregisteret for Svalbard og bosatt i Longyearbyen, kan stille spørsmål til lokalstyret, lokalstyrets leder eller det enkelte medlem av lokalstyret.
  Lokalstyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørsmålsstillere.
   
 5. Spørsmålene må være av allmenn interesse for Longyearbyens innbyggere.
   
 6. Et spørsmål skal være kort, og det må normalt bare ta inntil 3 minutter å stille spørsmålet med eventuell redegjørelse og inntil 3 minutter å besvare det. Utover dette kan det likevel gis anledning for et kort tilleggsspørsmål og svar.
   
 7. Spørsmål kan ikke påregnes besvart uten at de er skriftlig anmeldt (innkommet) til lederen av lokalstyret senest 2 virkedager før møtet.
  Spørsmål som ikke forsvarlig kan besvares umiddelbart, utsettes til neste møte.
   
 8. Spørsmålsstilleren eller møtelederen, dersom spørsmålsstilleren ikke kan eller ønsker det, fremfører spørsmålet med eventuell redegjørelse for lokalstyret.
   
 9. Spørsmålet besvares av den det er rettet til.
  Rettes spørsmålet til lokalstyret, svarer møtelederen på spørsmålet.
   
 10. Dersom et spørsmål stilles vedrørende saker som er oppført på sakslisten, besvares spørsmålet etter behandlingen av vedkommende sak.
   
 11. Oppstår det tvil om forståelsen av disse retningslinjene, avgjør møteleder tvisten.
   
 12. Er et medlem eller møtende varamedlem av lokalstyret ikke enig i møteleders avgjørelse, kan vedkommende etter spørretiden forlange at det omtvistede forhold tas opp til ny behandling på neste møte.