Kontrollutvalget 2023 - 2027 består av:

Medlemmer     Varamedlemmer  
Trond Olsen, leder AP   1 Terje Johansen AP
Kristin Furu Grøtting AP   2 Arnstein Skaare AP
         
Håkon Brensholm, nestleder   SV   1 Jon Lund Machlik    SV
         
Terje Gjeitnes V   1 Trond Strugstad V
Fride Herding Solberg H   2  Kai Trædal H

  
Kontrollutvalget er lokalstyrets eget kontrollorgan. Kontrollutvalget er pålagt en del faste oppgaver i kommunelovens kapittel 23 og kontrollutvalgsforskriften.

Kontrollutvalget skal:

  • Påse at lokalstyrets regnskap blir ført på en betryggende måte
  • Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon
  • Påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av lokalstyrets interesser i selskaper
  • Påse at lokalstyrets årsregnskap blir revidert på en betryggende måte
  • Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver lokalstyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved lokalstyrets forvaltning, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.

Formålet med kontrollutvalgets virksomhet er i stor grad å sikre den folkevalgte, demokratiske styringen av Longyearbyen ved å påse at lokalstyrets myndighetsutøvelse skjer i henhold til politiske vedtak og ikke vilkårlig. Likeledes skal kontrollutvalget bidra til å sikre likebehandling og avdekke korrupsjon. Korrupsjon innebærer at noen som opptrer på vegne av lokalstyret lar sin saksbehandling påvirkes av mulighetene for å skaffe seg selv – eller andre – uberettigede fordeler. Ved korrupsjon tilsidesettes de regler og vedtak lokalstyret skal styres etter.

Det er av største viktighet at forskjellsbehandling og korrupsjon avdekkes også i Longyearbyen. Til hjelp i forbindelse med dette arbeidet viser all erfaring at kontrollutvalget og lokalstyrets revisjon trenger opplysninger fra personer som kjenner til eller har mistanke om forskjellsbehandling eller korrupsjon.

Kontrollutvalget tar i mot henvendelser fra alle – og alle henvendelser blir gjennomgått og tatt opp til behandling. Kontrollutvalget vil i første omgang vurdere om henvendelsen gir grunnlag for opprettelse av egen sak. Kontrollutvalget beslutter selv hvilke henvendelser som fører til opprettelse av sak, og hvordan saken skal behandles. Vi presiseres at kontrollutvalget ikke er en klageinstans. Avslag på søknader kan for eksempel ikke klages inn for kontrollutvalget. Kontrollutvalget utfører systemkontroll på vegne av lokalstyret, og dermed indirekte på vegne av alle innbyggerne Longyearbyen.

Henvendelser til kontrollutvalget rettes til kontrollutvalgets sekretariat.

Saksforberedelse og øvrige sekretariatsoppgaver ivaretas av K-Sekretariatet IKS, som kan kontaktes på følgende måter:

K-Sekretariatet IKS
Postboks 6600
9296 Tromsø

Tlf.: 95 10 42 51
E-post

Revisjon av Longyearbyen lokalstyre utføres av

KomRev NORD IKS
Postboks 823,
9488 Harstad

Tlf.: 77 04 14 00 
E-post 
Hjemmeside

------------------
I henhold til Lov om Svalbard § 41 får kommunelovens kapittel 22 om kontrollansvar, 23 om kontrollutvalg og 24 om revisjon tilsvarende anvendelse for Longyearbyen lokalstyre.