Longyearbyen Lokalstyre varsler herved oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram for Temaplan for idrett- og fysisk aktivitet. For å sikre en god prosess vil vi invitere innbyggere, organisasjoner og offentlige instanser til å ta del i planarbeidet.

Temaplanen for idrett- og fysisk aktivitet skal danne grunnlag for Longyearbyen Lokalstyre sin langsiktige planlegging innen områdene idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 

Planen skal gi en oversikt over hvilke behov vi har når det gjelder anlegg og arealer for idrett og fysisk aktivitet. Det er et krav fra Kulturdepartementet at anlegg for idrett og fysisk aktivitet, som det skal søkes spillemidler til, er en del av en plan som er under politisk styring. Også Klima- og miljødepartementet vektlegger behov for en plan ved søknad om tilskudd til aktiviteter, stimulering og tilrettelegging innenfor friluftslivet.

Planprogrammet beskriver formål med planarbeidet, planprosessen med frister og hvordan lokalsamfunnet kan medvirke.

Frist for å sende inn merknader til planprogrammet 18. august 2024.

Innspill og merknader merkes "Temaplan for idrett- og fysisk aktivitet 2024" og sendes til post@lokalstyre.no

Dokumenter i saken

Temaplan for idrett- og fysisk aktivitet